FB linked in

Eksmisja współmałżonka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Sygnet Border

BLOG

Eksmisja współmałżonka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dodano: 07.11.2022

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Eksmisja osoby stosującej przemoc. 

Zgodnie z art. 11a znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Zobowiązanie do opuszczenia bezpośredniego otoczenia. 


Przepis art. 11a PrzemDomU w brzmieniu wprowadzonym w 2020 r. pozwala zobowiązać sprawcę przemocy nie tylko do opuszczenia miejsca zamieszkania (jak to było do 30.11.2020 r.), lecz także jego bezpośredniego otoczenia. Takie rozszerzenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których chociaż sprawca przemocy opuszczał mieszkanie czy dom, jednak zostawał na terenie nieruchomości lub w jej pobliżu, np. przenosił się do piwnicy lub na klatkę schodową, nadal stwarzając zagrożenie dla osoby dotkniętej przemocą.

Wątpliwości interpretacyjne wzbudzała również sytuacja, w której w trakcie postępowania wskazany sprawca przemocy deklarował, że już opuścił miejsce zamieszkania. Poprzednie brzmienie przepisu nie wprowadzało w takiej sytuacji żadnego mechanizmu ochronnego dla osoby dotkniętej przemocą. Obecnie sąd ma możliwość zakazania sprawcy przemocy zbliżania się do miejsca zamieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jest to możliwe także wtedy, gdy nie przebywa on w miejscu zamieszkania osoby dotkniętej przemocą. Takie rozwiązanie jednak nadal pozwala chronić osobę doznającą przemocy w miejscu zamieszkania i jego otoczeniu, ale już nie poza nim. Obowiązujący zakaz nie jest bowiem zakazem zbliżania się do osoby, a jedynie do nieruchomości. Jeżeli osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuści miejsce zamieszkania i jego bezpośrednie otoczenie, nie będzie więc już podlegać ochronie (tak: G. Wrona, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2021).


Eksmisja Lublin, Eksmisja Warszawa

Adwokat Łukasz Lecyk Kancelaria Adwokacka, telefon: 605 836 220.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl