FB linked in

Moje dziecko jest już pełnoletnie. Czy mogę mu przekazywać alimenty bezpośrednio, a nie do rąk rodzica – jak to było dotychczas?

Sygnet Border

BLOG

Moje dziecko jest już pełnoletnie. Czy mogę mu przekazywać alimenty bezpośrednio, a nie do rąk rodzica – jak to było dotychczas?

Dodano: 30.06.2017

Pytanie od Czytelnika bloga.

Ciąży na mnie obowiązek płacenia alimentów na dziecko, orzeczony w wyroku rozwodowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Córka ukończyła niedawno 18 lat. Do tej pory alimenty przekazywałem na konto matki. Czy mogę od teraz przekazywać pieniądze na konto córki?

Odpowiedź.

Z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 14/77. „W toku egzekucji alimentów może dojść do zmiany w osobie przedstawiciela ustawowego dziecka lub utraty przez nią tego przymiotu. Sytuacje takie zachodzą najczęściej, gdy wierzyciel uzyskał pełnoletność zachowując uprawnienia do alimentów, w razie pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej rodzica wymienionego w wyroku jako przedstawiciel ustawowy dziecka, albo zmiany opiekuna, czy kuratora, bądź na skutek umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powstaje wówczas sprzeczność pomiędzy brzmieniem tytułu wykonawczego a rzeczywistym stanem prawnym. Wyłaniają się trudności przy ściąganiu alimentów, co może grozić zahamowaniem w rytmicznym dostarczaniu osobie uprawnionej niezbędnych środków utrzymania”.

Dalej możemy przeczytać, że „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Mając na uwadze powyższe, odpowiedź na pytanie Czytelnika brzmi TAK – może przekazywać alimenty bezpośrednio na konto córki.

Z daleko posuniętej ostrożności radziłbym jednak wysłać wcześniej do matki dziecka pismo z informacją, że w związku z tym, iż uprawnionym do alimentów jest Pana córka, a nie jego matka, od teraz – w związku z ukończeniem przez dziecko 18-ego roku życia, będzie Pan płacił alimenty bezpośrednio do rąk dziecka.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl