Tag Archive: adwokat lublin okopowa

Dodano: 01.02.2023

Zgodnie z art. 135 k.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oczywistym jest, że w sprawie o alimenty w Lublinie (a także alimenty w Warszawie) wykazujemy wydatki związane z zakupem odzieży, żywności, leków czy kosmetyków. Wiele osób, które starają się o alimenty zapomina jednak o tym, że Sądy uznają także za uzasadnienie wydatki na…

Czytaj więcej
Dodano: 21.12.2022

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pamiętajmy, że zakres obowiązku alimentacyjnego zależy nie od osiąganych przez zobowiązanego dochodów, lecz od jego zarobkowych i majątkowych możliwości. Uchylenie się przez zobowiązanego do alimentacji od podjęcia pracy w ogóle lub od podjęcia pracy lepiej płatnej, ale wymagającej większego wysiłku, nie zwalnia go – zwłaszcza gdy chodzi o obowiązek alimentacyjny wobec dziecka – od łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka w granicach zarobków możliwych do osiągnięcia” (uchwała SN (PSIC) z 9.6.1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976, Nr 9, poz. 184, teza XII, pkt 2).

 

Czytaj więcej
Dodano: 14.11.2022

Ostatnio Klientka zapytała mnie czy możliwe jest „ponowne” złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia kosztów związanych z utrzymaniem rodziny w sprawie o rozwód w Warszawie, która trwa już kilka lat (to się niestety często zdarza…). Pozew został złożony w 2019 r., Sąd udzielił zabezpieczenia na początku 2020 r., od tego czasu minęły już prawie 3 lata (stan na listopad 2022 r.), koszty utrzymania rodziny wzrosły, a według najlepszy wiedzy powódki, wzrosły także możliwości zarobkowe jej męża.

Czytaj więcej
Dodano: 07.11.2022

Zgodnie z art. 11a znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Czytaj więcej