FB linked in

Rozwód Warszawa FAQ. Odpowiadam na 10 najczęstszych pytań, które zadają klienci.

Sygnet Border

BLOG

Rozwód Warszawa FAQ. Odpowiadam na 10 najczęstszych pytań, które zadają klienci.

Dodano: 17.04.2023

Jak przebiega rozprawa w sprawie o rozwód Warszawa?

Na początku, protokolant wywołuje sprawę. Strony wchodzą na salę rozprawę. Sąd sprawdza obecność. Zgodnie z kodeksem, po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków.

Zgodnie z przepisem art. 212 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne. Inaczej mówiąc, Sąd po przedstawieniu stanowisk przez strony, informacyjnie przesłuchuje małżonków.

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.


Co zrobić, gdy współmałżonek nie chce rozwodu albo nie wyraża zgody na rozwód bez orzekania o winie?

W sytuacji, gdy współmałżonek w ogóle nie zgadza się na rozwód albo chce rozwodu, ale nie wyraża zgody na rozwód za porozumieniem stron, jesteśmy zmuszeni do tego by wnosić o rozwiazanie związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Można pokusić się o skorzystanie z kalkulatorów, które można znaleźć w Internecie. Można także skorzystać z prostszej metody. Wystarczy obliczyć wydatki w skali miesiąca i podzielić mniej więcej na dwa (bo dwoje rodziców). W sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów nie czyni osobistych starań o wychowanie dziecka czyli np. nie spotyka się z małoletnim, nie podejmuje decyzji dotyczących jego istotnych spraw, można przyjąć, że ten deficyt powinien być zrekompensowany przez zwiększony wkład finansowy. W takim przypadku doradzałbym ustalenie średniomiesięcznych wydatków i przemnożenie tej wartości przez 2/3. Uzyskanej kwoty domagamy się od strony przeciwnej.


Jak sprawdzić czy małżonek złożył pozew o rozwód w Sądzie w Warszawie?

Nic prostszego… Po prostu zadzwoń do sekretariatu odpowiedniego wydziału Sądu Okręgowego, który jest właściwy dla Twojej miejscowości (Warszawa lub Warszawa – Praga). Przedstaw się i zapytaj czy X (imię i nazwisko męża lub żony) złożył/-a pozew o rozwód. Zapytaj dodatkowo kiedy. Ustal też sygnaturę sprawy. Będzie pomocna, gdy będziesz udzielać pełnomocnictwa adwokatowi.


Koszty rozwodu. Ile kosztuje rozwód? Opłaty sądowe, honorarium adwokata i inne.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeśli podczas sprawy chciałbyś/-ałabyś podzielić majątek, trzeba będzie dopłacić dodatkowo 300 zł. W sytuacji, gdy w pozwie o rozwód wnosisz o eksmisję małżonka, dodatkowa opłata wynosić będzie 200 zł. Za mediacje strony płacą po połowie.  Opłata wynosi 150 zł + VAT za pierwsze spotkanie z mediatorem, a za każde następne spotkanie to koszt 100 zł + VAT. Suma wynagrodzenia za całą mediację nie może być jednak wyższa niż 450 zł + VAT.

Jeśli wniosek o udzielenie zabezpieczenia (np. alimentów, kontaktów z dzieckiem) nie został złożony w piśmie inicjującymi postępowanie, za każde takie pismo zmuszeni będziemy zapłacić 100 zł. Każdy adwokat przewiduje inne wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy rozwodowej. Honorarium zależy od doświadczenia, stopnia skomplikowania sprawy, temperatury sporu oraz szeregu innych pomniejszych czynników. W Lublinie nie znajdziemy raczej adwokata, który podejmie się prowadzenia sprawy rozwodowej za mniej niż 2 000 – 3 000 zł. W warszawie ta kwota rośnie. Gdy małżonkowie spierają się o winę, alimenty czy kontakty z dzieckiem, kwota ta może być kilkukrotnie wyższa.


Jak długo musi trwać rozkład pożycia by Sąd orzekł rozwód?

W praktyce, przyjmuje się, że jest to co najmniej kilka miesięcy. Uwaga! Pomocne przy badaniu trwałości rozkładu pożycia może okazać się porównanie czasu prawidłowego funkcjonowania małżeństwa z czasem życia małżonków w rozłączeniu. Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że im dłużej trwało wspólne życie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ewentualne nieporozumienia nie doprowadzą do trwałego rozkładu pożycia (tak m.in. J. Winiarz, w: System PrRodz, s. 563). Nawet trwające 3 lata rozłączenie małżonków, mających ponad 70 lat, które nastąpiło po wspólnym życiu przez 38 lat, nie musi nosić cechy trwałości rozkładu (tak B. Czech, w: Piasecki, Komentarz KRO, 2011, art. 56, Nb 39 z powołaniem się na wyr. SN z 17.10.2000 r., I CKN 831/98, niepubl.).


Czym się różni separacja od rozwodu?

Sąd orzeknie rozwód, gdy rozkład pożycia ma charakter trwały. Separację – gdy rozkład pożycia wprawdzie nastąpił, ale nie jest jeszcze trwały. Np. małżonkowie nie współżyją fizycznie, nie mieszkają razem, ale sytuacja ta trwa dopiero kilka dni lub kilka tygodni. Do tego, materiał dowodowy wskazuje, że istnieje szansa na reaktywację pożycia małżeńskiego. Gdy Sąd orzeknie separacje, nie możesz zmienić nazwiska. Nie możesz również zawrzeć nowego związku małżeńskiego.


Rozmyśliłem/-am się. Nie chcę już rozwodu. Co robić!?

Zgodnie z przepisem art. 203 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.


Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej  zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego czy strony będą chciały sobie udowadniać winę, a także od tego czy jest spór co do wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej czy też np. kontaktów. Jeśli sporu nie ma, a strony chcą się rozstać za porozumieniem, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością Sąd Okręgowy zakończy sprawę na pierwszej rozprawie. Ile czeka się na pierwszą rozprawę? Odsyłam do swojej notatki na blogu z 2017 r. [kliknij]. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie „idą na noże”? Sprawa rozwodowa może trwać wtedy kilka lat. Ile trwała moja najdłuższa sprawa rozwodowa? Trwa 4 lata, a sprawa cały czas jest w I instancji… Zapewne strony wniosą apelację, a to oznacza kolejne miesiące w oczekiwaniu na wynik sprawy.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl