FB linked in

Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej?

Sygnet Border

BLOG

Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej?

Dodano: 13.02.2018

Pytanie to dosyć często pojawia się w e-mailach, które otrzymuje od Czytelników. Postanowiłem więc skrobnąć kilka słów na ten temat ;-). Zgodnie z przepisem art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

TRWAŁA PRZESZKODA

W odróżnieniu od przeszkody przemijającej, przeszkoda trwała to taka, która według rozsądnego przewidywania będzie istniała przez długi czas, niedający się ustalić albo wprawdzie możliwy do przewidzenia, ale obejmujący długi okres, z reguły wieloletni. Jako przykłady takich stanów można przytoczyć: zaginięcie tego z rodziców, co do którego sąd orzeka pozbawienie władzy rodzicielskiej, jego wyjazd na stałe lub nawet na czas nieokreślony za granicę, połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, umieszczenie go w zakładzie karnym w celu odbycia długotrwałej kary, umieszczenie go z powodu nieuleczalnej choroby w odpowiednim zakładzie leczniczym (tak: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2018).

NADUŻYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Nadużywanie władzy rodzicielskiej polega np. na: karceniu cielesnym dziecka, nierzadko przybierającym postać znęcania się fizycznego i psychicznego, wykorzystywaniu dziecka do celów nierządnych, wychowywanie dziecka w atmosferze wrogości, pogardy do drugiego rodzica, rozpijanie małoletniego, skłanianie dziecka do żebrania.

RAŻĄCE ZANIEDBYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rażące zaniedbanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka jest w praktyce najczęściej występującą przyczyną pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Zaniedbania te mogą polegać na porzuceniu dziecka lub dopuszczeniu się istotnych zaniedbań wychowawczych, związanych np. z nieposyłaniem dziecka do szkoły, brakiem reakcji na jego działalność przestępczą, zaniedbywaniem dziecka przejawiającym się brakiem starań o jego żywienie i higienę, stwarzaniem negatywnych wzorców wychowawczych dla dziecka (tak: M. Goettel, E. Pływaczewski, Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej, s. 56–57).

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl