FB linked in

Co może, a czego nie może detektyw w sprawie rozwodowej? GPS, podsłuch, obserwacja, zdjęcia.

Sygnet Border

BLOG

Co może, a czego nie może detektyw w sprawie rozwodowej? GPS, podsłuch, obserwacja, zdjęcia.

Dodano: 24.10.2022

Czym są usługi detektywistyczne?

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą.

Co może detektyw?

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej. W praktyce oznacza to, że np. co do zasady detektyw może obserwować osobę w miejscach ogólnodostępnych i tam też między innymi wykonywać jej zdjęcia.

Czego nie może detektyw? Lokalizator GPS.

Wykonując usługi detektywistyczne, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Tym samym, co potwierdził m. in. Sąd Okręgowy w Suwałkach w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. akt II Ka 267/13), lokalizator GPS służy do zbierania, na podstawie sygnału, w sposób niejawny, informacji o aktualnym położeniu urządzenia, a tym samym pojazdu do którego został przymocowany, […] biorąc pod uwagę niejawność i sposób przesyłania danych […], działanie detektywa była kontrolą operacyjną, która jest zastrzeżona w ustawie wyłącznie dla organów publicznych.

Czego nie może detektyw? Podsłuch.

Raz jeszcze podkreślam, że detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Stosownie podsłuchu przez podmioty inne niż uprawnione organy jest nielegalne. Zgodnie z art. 267 kodeksu karnego, to bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.


Sprawy rozwodowe Lublin, rozwód Warszawa

Adwokat Łukasz Lecyk Kancelaria Adwokacka, telefon: 605 836 220. Do usłyszenia!

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl