FB linked in

Pozew o alimenty Lublin – WZÓR.

Sygnet Border

BLOG

Pozew o alimenty Lublin – WZÓR.

Dodano: 22.08.2022

Pozew o alimenty składamy do właściwego Sądu Rejonowego. W Lublinie jest to Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich. Strona dochodząca alimentów jest zwolniona od kosztów, pozew jest bezpłatny.


WZÓR POZWU O ALIMENTY LUBLIN

miasto, data

Sąd ………….

Powód: Janina Kowalska, reprezentowana przez matkę

Annę Kowalską , adresy zamieszkania, numery PESEL

Pozwany: Jan Kowalski, adres zamieszkania

Pozew o alimenty

Działając w imieniu małoletniej powódki Janiny Kowalskiej, jako jej przedstawiciel ustawowy, wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniej powódki Janiny Kowalskiej alimentów w kwocie po 1 500 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki małoletniej, do dnia 10 – ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat,
 2. udzielenie zabezpieczenia roszczenia wskazanego w punkcie 1 na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania na rzecz małoletniej powódki kwoty po 1 500 zł miesięcznie, płatnej do rąk matki  małoletniej, do dnia 10 – ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat – poczynając od dnia wniesienia pozwu w niniejszej sprawie,
 3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zaświadczenia o zarobkach na fakt możliwości zarobkowych ojca dziecka, 25 faktur VAT na fakt wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu – niestety bez rezultatu – z uwagi na postawę pozwanego.

Uzasadnienie

Tutaj wskazujemy miesięczne wydatki na dziecko na zasadzie: na żywność wydaje x zł, na odzież i obuwie y zł itd. Określamy także ile wynoszą możliwości zarobkowe pozwanego. Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka mają znaczenie. Jeżeli pozwany nie daje „nic od siebie”, warto to wskazać, z dużym prawdopodobieństwem uzyskamy wyższe alimenty.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                         podpis

W załączeniu:

– odpis pozwu oraz załączniki (faktury, zaświadczenia itp.).


Jeśli masz problem ze sporządzeniem pozwu o alimenty lub jego uzasadnienia, skontaktuj się z adwokatem rodzinnym z Lublina: 605 836 220, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl